Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Tato smlouva o obchodních podmínkách upravuje vaše práva a závazky spojené s užíváním internetového obchodu VOJMÍR BLAŽEK professional photographer. Proto čtěte pečlivě! Potvrzenou objednávkou dáváte zároveň souhlas s touto smlouvu a obchodními podmínkami. Vyjadřujete svůj plný souhlas!

1. Smluvní strany

Poskytovatelem internetového obchodu, těchto webových stránek, VOJMÍR BLAŽEK professional photographer. Sídlem Novodvorská 1039/12, Třebíč, 674 01, IČ: 03718743 (dále jen „Poskytovatel“) fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 16. 1. 2015.

Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která na stránkách poskytovatele využívá, nahrává, nebo stahuje z nich obsahová data fotografii apod. (dále jako „Zákazník“).

2. Podmínky uzavření smlouvy

Přístupem na webové stránky poskytovatele, jejich používáním, nahráváním a stahováním materiálů berete na vědomí tyto naše obchodní podmínky a souhlasíte s nimi. Jste tak vázáni touto dohodou jako klienti nebo-li kupující. Dokončením objednávky, konkrétně uvedeno jako nákup fotografií, které jsou předmětem tohoto obsahu na webových stránkách www.vojmirblazek.cz v internetovém obchodě poskytovatele. Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami nákupu fotografií na webových stránkách poskytovatele. Zákazník i poskytovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito obchodními podmínkami, žádáme vás, abyste tyto stránky dále nevyužívali pro stahování jakýchkoliv obsahových dat, které by tak následně mohlo poškodit poskytovatele.

Používání webových stránek poskytovatele a případné zaregistrování se a vytvoření účtu, je podmíněno dosažením 18 let věku. Dětem a jedincům mladším 18 let je dovoleno používat tyto stránky pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. Užíváním těchto webových stránek bez dohledu nebo registrací stvrzujete, že je vám nejméně 18 let a máte plnou právní odpovědnost.

Zákazník se může zaregistrovat nebo využívat stránky poskytovatele bez registrace.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které by mohly vzniknou v důsledku uvedení neplatných, nebo neaktuálních údajů do databáze poskytovatele, a že není oprávněn vymáhat jakoukoliv takto vzniklou škodu.

Zákazník při uzavření této smlouvy získá svůj přístup (login a heslo) do administračního rozhraní, odkud spravuje: veškeré kontaktní údaje, edituje vstupní heslo, zadává objednávky objednané služby. Není dovoleno tyto stránky jakkoliv zneužívat. Při přihlašování na tyto stránky a jejich používání není dovoleno používat jakýkoliv automatizovaný software.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu jménem třetích stran, jestliže mu k tomu poskytovatel nedá předem souhlas. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů (přístupové heslo) měnit dle svého uvážení. Poskytovatel pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to maximálně snažíme, nemůžeme garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, novinek a akčních nabídek e-mailem.

3. Ochrana osobních údajů

poskytovatel pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to maximálně snažíme, nemůžeme garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VOJMÍR BLAŽEK professional photographer.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

4. Objednávání fotografií

Od chvíle kdy návštěvník našich webových stránek prostřednictvím nákupního košíku objednává fotografie. Stává se tak odběratelem, tedy zákazníkem. Po závazném objednání a zaplacení fotografií jsou data automaticky připravena zákazníkovi ke stažení. Informace o objednávce obdrží zákazník na emailovou adresu, která je uvedena v osobním účtu zákazníka.

Pokud nastane neočekávaná chyba při objednání fotografií je zákazník povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele, aby mohla být sjednána náprava. Pokud zákazník po poskytovateli vyžaduje v rámci reklamace vrácení finanční částky, musí předložit doklad o zaplacení dané fotografie. Může nastat situace, kdy fotografie bude těsně před závazným objednáním stažena z prodeje. V tomto případě poskytovatel negarantuje odeslání požadované fotografie zákazníkovi a zavazuje se vrátit (připsat zpět na účet) finanční částku v plné výši ceny.

5. Stahování fotografií

Objednané fotografie jsou zákazníkovi k dispozici na webových stránkách poskytovatele pozn. na url adrese https://vojmirblazek.cz Se kterou byl zákazník seznámen po přečtení těchto obchodních podmínek. Uplynutím časové lhůty od zaplacení, kdy zákazník obdrží odkaz pro stažení fotografie a stává se tak aktivním zákazníkem. Zaniká po určité časové lhůtě právo fotografie stahovat. To platí i pro možnost stahovaní z klientského účtu na webových stránkách poskytovatele. Pokud zákazník nestihl do této doby fotografie stáhnout, nemá již žádný nárok na náhradu ani vrácení zaplacené částky. Výjimkou je případ, kdy jsou odeslané odkazy pro stažení fotografií nefunkční a zákazník o této skutečnosti informuje telefonicky, či e-mailem poskytovatele. V takovém případě je poskytovatel povinen doručit fotografie zákazníkovi alternativním způsobem na základě žádosti zákazníka.

6. Ceny fotografií

Ceny každé fotografie jsou časově proměnné v závislosti na aktuálním kurzu a ročním slevovém programu. Proto se může stát, že se ceny fotografií i v uloženém nákupním košíku od posledního přihlášení zákazníka změní. Při závazném objednání fotografií (tedy v momentě kliknutí na tlačítko “Objednat”) je zaznamenána aktuální cena jednotlivých fotografií. Tato cena za fotografií bude po zákazníkovi požadovaná.

7. Licence jednotlivých fotografií

Zákazník bere na vědomí, že fotografie a další obsah stažený na webových stránkách poskytovatele podléhá licenčním ujednáním a tímto stvrzuje, že bude tato licenční ujednání plně respektovat. Licence je zahrnuta v ceně fotografie. Slouží pouze pro soukromé i komerční účely.

Poskytovatel tedy poskytuje vice, něž-li jeden druh Licenčního ujednání. Před objednáním jednotlivých fotografií má zákazník možnost si toto Licenční ujednání přečíst v těchto obchodních podmínkách:

Licenční ujednání

Neautorizované užití:
Žádná z fotografií na webových stránkách poskytovatele nemůže být užita jako obchodní známka nebo servisní známka bez předchozí konzultace a písemného souhlasu poskytovatele. Je přísně zakázáno používat fotografie pro pornografické, rasistické a nezákonné účely stejně jako porušit copyright, obchodní nebo servisní známku a používat fotografie pro účely, které uráží a zneužívají modely na fotografii. Zákazník nese plnou zodpovědnost za užití fotografií stažených na svém účtu z webových stránek poskytovatele a stává se zodpovědným za jakékoliv způsobené škody související s jejich neautorizovaným užitím. Zákazník je rovněž plně zodpovědný za možné peněžité požadavky třetí strany anebo poskytovatelem, zapříčiněné neautorizovaným užitím stažených fotografií.

8. Reklamace, vrácení platby

Do 7 dnů od uskutečnění nákupu může zákazník požadovat vrácení peněz za jakoukoliv fotografii, kterou nebylo možné stáhnout a poskytovatel nebyl schopen danou fotografii ani na výzvu dodat. Vrácení peněz můžete požadovat také v případě, že stažená fotografie má technické závady, nebo evidentně neodpovídající kvalitu a tyto závady, stav kvality fotografie budou v reklamačním řízení posouzeny a následně uznány jako opodstatněné poskytovatelem. V tomto případě se zavazujete odstranit stažený obsah a není Vám dovoleno obsah dále jakýmkoli způsobem využívat ihned poté, co jste obdrželi vrácenou částku. Nárok na vrácení peněz není možný po uplynutí sedmi dnů od uskutečnění nákupu. Vrácení platby probíhá přičtením dané částky na klientský účet u VOJMÍR BLAŽEK professional photographer.

V případě reklamace nebo v případě, že máte jakékoli otázky ohledně vrácení platby, kontaktujte poskytovatele.

9. Platby nestandardní nebo duplicitní, odchylky plateb

Pokud zákazník uhradí vyšší částku, než je uvedena na příslušné zálohové faktuře, bude mu automaticky vystavena faktura na celou zaplacenou částku. Pokud zákazník z jakéhokoliv důvodu pošle duplicitní platbu poskytovatel není povinen zákazníkovi přeplatek zaslat zpět na jeho účet, ani není povinen zaslat zpět omylem provedené platby. Zaslání duplicitní nebo omylem zaslané platby zpět je možné pouze na základě zaslání požadavku na navrácení takovéto platby (tzv. storno platby) a to v písemné formě doporučeně na adresu VOJMÍR BLAŽEK professional photographer. (viz kontakt). Pouze v takovém případě může být tato platba navrácena zákazníkovi na bankovní účet zákazníka a to do 30dnů od obdržení požadavku. Vracená částka bude ponížena o storno poplatek ve výši 100 Kč /5EUR . Tento poplatek zahrnuje manuální zpracování celé transakce a také veškeré bankovní poplatky spojené s danou transakcí, které poskytovateli naúčtovala banka. V případě vyšších bankovních poplatků než jsou standardní vnitrostátní poplatky za příchozí a odchozí platby bude o tyto poplatky vracená částka taktéž ponížena. Pokud částka přeplatku nebude dostačující, aby pokryla náklady s tímto spojené nemůže být tato částka navrácena.

10. Poplatky u mezinárodních plateb

U mezinárodních plateb je nutné, aby zákazník zadal do preferencí platby že poplatky jdou na jeho vrub. V případě, že tak neučiní a bude poplatek odečten poskytovateli bude tento poplatek zákazníkovi stržen z připisované částky a bude na něj vystavena faktura.

11. Závazky

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že poskytovatel není v žádném případě zodpovědný za škody (včetně (nejen) ztráty informací nebo peněžní ztráty) spojené přímo nebo nepřímo s užíváním webových stránek a internetového obchodu poskytovatele. Maximální peněžitá náhrada vzhledem k dohodě o Obchodních podmínkách nepřekročí 10 CZK s výjimkou zodpovědnosti, jejíž omezení je zakázáno zákonem.

Poskytovatel se nemůže vyvarovat chyb na těchto stránkách ani nezaručuje, že dostupné služby budou probíhat bez přerušení.

Následně poskytovatel nemůže garantovat informace vztahující se k fotografiím nebo textům obsaženým na webových stránkách nebo garantovat dodržení copyrightu fotografy. Poskytovatel nezaručuje, že užití těchto webových stránek přinese užitek nebo zisk vám nebo jakékoli třetí straně.

12. Obchodní známka, logo poskytovatele a obsah

Pokud není uvedeno jinak, nelze obchodní známku a logo poskytovatele použít bez předchozího souhlasu poskytovatele a bez jeho písemného souhlasu.

Zákazník bere na vědomí, že veškerý obsah těchto webových stránek včetně fotografií, ilustrací, textů nebo dalších materiálů může být ošetřen zákonem na ochranu duševního vlastnictví. poskytovatel se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit porušení podmínek copyrightu nebo obchodní značky. Návštěvníci a uživatelé těchto webových stránek nesou plnou zodpovědnost za to, že potencionální porušení copyrightu a práv třetí strany sami vyjasní. V případě nejistoty zodpovídáte za konzultaci s právním poradcem.

13. Aplikované právo

Tyto stránky jsou majetkem VOJMÍR BLAŽEK professional photographer. Sídlem Novodvorská 1039/12 Třebíč, Česká republika. Přestože můžete získat přístup na tyto webové stránky z jiných částí světa, přístupem na ně souhlasíte s tím, že jejich užití, užití všech materiálů obsažených na těchto stránkách, podléhá zákonům České republiky, bez ohledu na to, jak se liší od zákonů státu, z kterého na stránky poskytovatele přistupujete. Jakékoliv případné soudní řízení, spor nebo opatření, které vyplývá z této dohody nebo se jí nějakým způsobem týká, musí být zahájeno u soudu příslušného oboru soudní pravomoci v České republice.

14. Oddělitelnost

Pokud je některá podmínka této smlouvy neplatná nezákonná nebo nevymahatelná nebo ustanovení této smlouvy neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, všechny ostatní podmínky této smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

15. Ukončení platnosti smlouvy

Platnost této smlouvy může zákazník ukončit pouze písemným vyjádřením zaslaným poskytovateli. Poskytovatel má na odstranění Zákaznického účtu 30 dní od obdržení zprávy. Zákazník si je vědom, že nakupuje digitální obsah dodávaný on-line a nelze tedy od této smlouvy na základě §1837 Občanského zákoníku odstoupit.

Poskytovatel má právo ukončit platnost této smlouvy v případě kdy dojde ze strany zákazníka k hrubému porušení této smlouvy a obchodních podmínek kdykoliv a bez náhrady. Takovéto ukončení smlouvy nemá vliv na ostatní povinnosti zákazníka vyplývající z této smlouvy.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění.